فارسی آلمانی درس 104 واژگان

آلمانی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Homepage (die)
صفحه خانگی
Hochladen
بارگذاری
Auswählen
انتخاب کنید
Ordner (der)
پوشه
Werkzeugleiste (die)
نوار ابزار
Zurück
بازگشت
Lesezeichen (das)
نشان کردن
At (@)
(@)
Schrägstrich (der)
اسلش (/)
Doppelpunkt (der)
دونقطه (:)

بیشتر آلمانی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف