درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
من اجازه کاردارم
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
من اجازه کار ندارم
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Wann können Sie anfangen?
من ساعتی ده یورو می پردازم
Ich zahle zehn Euro pro Stunde
من هفتگی به شما می پردازم
Ich zahle wöchentlich
ماهانه
Monatlich
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Sie haben samstags und sonntags frei
شما اونیفورم می پوشید
Sie müssen Berufskleidung tragen
اینطوری انجام دهید
Machen Sie es so