فارسی آلمانی درس 102 واژگان

آلمانی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
آیا اجازه کار دارید؟
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
من اجازه کاردارم
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
من اجازه کار ندارم
Wann können Sie anfangen?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Ich zahle zehn Euro pro Stunde
من ساعتی ده یورو می پردازم
Ich zahle wöchentlich
من هفتگی به شما می پردازم
Monatlich
ماهانه
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Sie haben samstags und sonntags frei
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Sie müssen Berufskleidung tragen
شما اونیفورم می پوشید
Machen Sie es so
اینطوری انجام دهید