فارسی آلمانی درس 101 واژگان

آلمانی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich suche Arbeit
من دنبار کار هستم
Kann ich Ihren Lebenslauf sehen?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Hier ist mein Lebenslauf
بفرمایید این رزومه من است
Haben Sie Referenzen, an die ich mich wenden kann?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Hier ist eine Liste meiner Referenzen
در اینجا فهرست معرف های من است
Wie viel Erfahrung haben Sie?
چقدر تجربه دارید؟
Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebiet?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Drei Jahre
3 سال
Ich habe Abitur
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Ich habe einen Hochschulabschluss
من فارغ التحصیل کالج هستم
Ich suche eine Teilzeitstelle
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Bieten Sie Krankenversicherung an?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Ja, nachdem Sie sechs Monate hier arbeiten
بله، پس از شش ماه کار در اینجا