فارسی آلمانی درس 99 واژگان

آلمانی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich suche einen Hefter
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Heftzwecke (die)
با پونز محکم کردن
Bleistift (der)
مداد
Buch (das)
کتاب
Papier (das)
کاغذ
Notizheft (das)
دفتر یادداشت
Dias (die)
اسلاید
Kalender (der)
تقویم
Klebeband (das)
نوار
Ich suche eine Karte
من باید یک نقشه پیدا کنم