درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
Haben Sie Fieber?
بله، من تب دارم
Ja, ich habe Fieber
من از دیروز تا به حال تب دارم
Ich habe seit gestern Fieber
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Können Sie bitte einen Arzt rufen?
چه موقع دکتر می آید؟
Wann kommt der Arzt?
پای من درد می کند
Mein Fuß tut weh
من افتادم
Ich bin gefallen
من تصادف کردم
Ich hatte einen Unfall
فکر می کنم آن را شکستم
Ich glaube, ich habe es gebrochen
استراحت در رختخواب
Bettruhe (die)
پد گرمایی
Heizkissen (das)
بسته یخ
Eisbeutel (der)
زنجیر
Schlaufe (die)
شما باید گچ بگیرید
Sie brauchen einen Gipsverband