فارسی آلمانی درس 94 واژگان

آلمانی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Haben Sie Fieber?
آیا شما تب دارید؟
Ja, ich habe Fieber
بله، من تب دارم
Ich habe seit gestern Fieber
من از دیروز تا به حال تب دارم
Können Sie bitte einen Arzt rufen?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Wann kommt der Arzt?
چه موقع دکتر می آید؟
Mein Fuß tut weh
پای من درد می کند
Ich bin gefallen
من افتادم
Ich hatte einen Unfall
من تصادف کردم
Ich glaube, ich habe es gebrochen
فکر می کنم آن را شکستم
Bettruhe (die)
استراحت در رختخواب
Heizkissen (das)
پد گرمایی
Eisbeutel (der)
بسته یخ
Schlaufe (die)
زنجیر
Sie brauchen einen Gipsverband
شما باید گچ بگیرید