فارسی آلمانی درس 92 واژگان

آلمانی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Auf dem Land
در کشور
Feld (das)
میدان
Scheune (die)
طویله
Bauernhof (der)
مزرعه
Bauer (der)
کشاورز
Traktor (der)
تراکتور
Der Himmel ist wunderschön
آسمان زیبا است
Man sieht so viele Sterne
ستاره های زیادی وجود دارد
Es ist Vollmond
این یک ماه کامل است
Ich liebe Sonne
من عاشق خورشید هستم