درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
Ich mag keine Insekten
زنبور
Biene (die)
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Sind hier immer so viele Fliegen?
چه نوع از عنکبوت؟
Welche Art von Spinne?
کرم
Wurm (der)
پروانه
Schmetterling (der)
پینه دوز
Marienkäfer (der)
مورچه
Ameise (die)
هزارپا
Raupe (die)
سوسک ها کثیف هستند
Küchenschaben sind dreckig
این مواد دافع حشرات است
Das ist Insektenschutz