فارسی آلمانی درس 90 واژگان

آلمانی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Hier gibt es viele Frösche
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Sind das Ziegen?
آیا آنها بز هستند؟
Ente (die)
اردک
Kann der Papagei sprechen?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Schildkröte (die)
لاک پشت
Affe (der)
میمون
Ist die Schlange giftig?
آیا مار سمی است؟
Kuh (die)
گاو
Eidechse (die)
مارمولک
Maus (die)
موش
Krokodil (das)
تمساح