فارسی آلمانی درس 89 واژگان

آلمانی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Tiere (die)
حیوانات
Haben Sie einen Hund?
آیا شما سگ دارید؟
Ich habe eine Allergie gegen Katzen
من به گربه آلرژی دارم
Ich habe einen Vogel
من یک پرنده دارم
Hase (der)
خرگوش
Huhn (das)
مرغ
Hahn (der)
خروس
Pferd (das)
اسب
Ich mag Pferde
من اسبها را دوست دارم
Huhn (das)
جوجه
Schwein (das)
خوک