درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
Ich spiele gerne Dame
من می خواهم ورق بازی کنم
Ich möchte Karten spielen
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Ich spiele nicht gerne Schach
من لازم نیست به رستوران بروم
Ich muss nicht in das Restaurant gehen
من بادبادک بازی را دوست دارم
Ich lasse gerne Drachen steigen
من کوه نوردی را دوست ندارم
Ich gehe nicht gerne Bergsteigen
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Ich fahre gerne Fahrrad
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Ich möchte keine Videospiele spielen
من رقصیدن را دوست دارم
Ich tanze gern
من بازی کردن را دوست دارم
Ich spiele gern
من باید به خانه برگردم
Ich muss zurück nach Hause
من باید بخوابم
Ich muss schlafen gehen
من دوست دارم شعر بسُرایم
Ich schreibe gerne Gedichte