درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
Ich fotografiere gern
من گیتار زدن را دوست دارم
Ich spiele gern Gitarre
من گره زدن را دوست ندارم
Ich stricke nicht gerne
من نقاشی را دوست ندارم
Ich male nicht gerne
من مطالعه را دوست دارم
Ich lese gerne
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Ich bastele nicht gerne Modellflugzeuge
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Ich höre gerne Musik
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Ich sammele gerne Briefmarken
من دوست ندارم آواز بخوانم
Ich singe nicht gerne
من ترسیم را دوست دارم
Ich zeichne gerne