فارسی آلمانی درس 86 واژگان

آلمانی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich fotografiere gern
من عکس گرفتن را دوست دارم
Ich spiele gern Gitarre
من گیتار زدن را دوست دارم
Ich stricke nicht gerne
من گره زدن را دوست ندارم
Ich male nicht gerne
من نقاشی را دوست ندارم
Ich lese gerne
من مطالعه را دوست دارم
Ich bastele nicht gerne Modellflugzeuge
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Ich höre gerne Musik
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Ich sammele gerne Briefmarken
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Ich singe nicht gerne
من دوست ندارم آواز بخوانم
Ich zeichne gerne
من ترسیم را دوست دارم