فارسی آلمانی درس 84 واژگان

آلمانی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ist es ein Sandstrand?
آیا ساحل شنی است؟
Gibt es einen Badewärter?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
Zu welchen Zeiten?
در طول چه ساعاتی ؟
Ist es sicher für Kinder?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Ist es sicher zu schwimmen?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Können wir hier schwimmen?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Ist das Wasser kalt?
آیا آب سرد است؟
Können wir hier gefahrlos tauchen?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Gibt es gefährlichen Sog?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
Wann ist Flut?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
Wann ist Ebbe?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
Gibt es gefährliche Strömungen?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Wie komme ich zur Insel?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Kann uns ein Boot bringen?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟