درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Flasche (die)
شیشه
Glas (das)
قوطی
Dose (die)
جعبه
Packung (die)
کیسه
Beutel (der)
کیف
Tasche (die)
کمی بیشتر
Etwas mehr
بیشتر
Mehr
بخشی
Eine Portion
کمی
Ein bisschen
بیش از حد
Zu viel