فارسی آلمانی درس 69 واژگان

آلمانی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Lebensmittelgeschäft (das)
فروشگاه مواد غذایی
Das Lebensmittelgeschäft hat auf
فروشگاه مواد غذایی باز است
Einkaufswagen (der)
سبد خرید
Korb (der)
سبد
Haben Sie Reis?
آیا برنج دارید؟
Kaufen
خرید
Bezahlen
پرداخت
In welchem Gang?
در کدام راهرو است؟
Metzger (der)
قصابی
Bäckerei (die)
نانوایی
Wo ist das Wasser?
آب کجا است؟
Kochen
پختن
Abendessen mit der Familie
صرف شام با خانواده
Ich habe Hunger
من گرسنه هستم
Tisch decken
چیدن میز