درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Lebensmittelgeschäft (das)
فروشگاه مواد غذایی باز است
Das Lebensmittelgeschäft hat auf
سبد خرید
Einkaufswagen (der)
سبد
Korb (der)
آیا برنج دارید؟
Haben Sie Reis?
خرید
Kaufen
پرداخت
Bezahlen
در کدام راهرو است؟
In welchem Gang?
قصابی
Metzger (der)
نانوایی
Bäckerei (die)
آب کجا است؟
Wo ist das Wasser?
پختن
Kochen
صرف شام با خانواده
Abendessen mit der Familie
من گرسنه هستم
Ich habe Hunger
چیدن میز
Tisch decken