فارسی آلمانی درس 68 واژگان

آلمانی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Essen
خوردن
Trinken
نوشیدن
Kann ich mit dem Manager sprechen?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Was ist das?
این چیست؟
Geldschein (der)
صورتحساب
Trinkgeld (das)
انعام
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Die Rechnung bitte
صورتحساب ، لطفا
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Ich brauche eine Quittung
لطفاً رسید به من بدهید
Wo ist die Toilette?
دستشویی کجاست؟
Ausgang (der)
خروج
Eingang (der)
ورود
Vielen Dank für die gute Bedienung
با تشکر از خدمات خوب شما