فارسی آلمانی درس 65 واژگان

آلمانی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Können Sie mir Obst bringen?
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Das ist schmutzig
این کثیف است
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Das war köstlich
خوشمزه بود
Ist es scharf?
آیا تند است؟
Ist der Fisch frisch?
آیا ماهی تازه است؟
Sind sie süß?
آیا آنها شیرین است؟
Sauer
ترش
Das Essen ist kalt
غذا سرد است
Es ist kalt
این سرد است