درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Können Sie mir Obst bringen?
این کثیف است
Das ist schmutzig
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
خوشمزه بود
Das war köstlich
آیا تند است؟
Ist es scharf?
آیا ماهی تازه است؟
Ist der Fisch frisch?
آیا آنها شیرین است؟
Sind sie süß?
ترش
Sauer
غذا سرد است
Das Essen ist kalt
این سرد است
Es ist kalt