فارسی آلمانی درس 61 واژگان

آلمانی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich suche eine Halskette
من به دنبال یک گردنبند می گردم
Wann macht der Laden zu?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Haben Sie irgendwelche Sonderangebote?
آیا فروش دارید؟
Ich zahle in bar
می خواهم نقداً بپردازم.
Können Sie sie für mich zurücklegen lassen?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Nehmen Sie Kreditkarten?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Ich möchte das umtauschen
می خواهم آنرا عوض کنم.
Kann ich es umtauschen?
میتوانم آن را برگردانم؟
Offen
باز
Geschlossen
بسته
Während der Mittagszeit geschlossen
برای ناهار تعطیل است
Quittung (die)
رسید
Beschädigt
معیوب
Kaputt
شکسته
Ausgang (der)
خروج
Eingang (der)
ورود
Verkäufer (der)
فروشنده
Verkäuferin (die)
فروشنده (مونث)