درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
Ich gehe einkaufen
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Wo ist das Haupteinkaufsgebiet?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Ich möchte zum Einkaufszentrum gehen
می توانید به من کمک کنید؟
Können Sie mir helfen?
من فقط نگاه می کنم
Ich sehe mich nur um
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Können Sie mir einige Hemden zeigen?
اتاق پرو کجااست؟
Wo ist die Anprobe?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Kann ich das anprobieren?
این رنگ برای من مناسب نیست
Die Farbe steht mir nicht
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Haben Sie es in einer anderen Farbe?
من آن را دوست دارم
Das gefällt mir
من آن را دوست ندارم
Das gefällt mir nicht