فارسی آلمانی درس 57 واژگان

آلمانی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich gehe einkaufen
من به خرید می روم
Wo ist das Haupteinkaufsgebiet?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Ich möchte zum Einkaufszentrum gehen
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Können Sie mir helfen?
می توانید به من کمک کنید؟
Ich sehe mich nur um
من فقط نگاه می کنم
Können Sie mir einige Hemden zeigen?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Wo ist die Anprobe?
اتاق پرو کجااست؟
Kann ich das anprobieren?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Die Farbe steht mir nicht
این رنگ برای من مناسب نیست
Haben Sie es in einer anderen Farbe?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Das gefällt mir
من آن را دوست دارم
Das gefällt mir nicht
من آن را دوست ندارم