درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Darf ich Ihnen ein Getränk ausgeben?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Kostet das Eintritt?
آبجو، لطفا
Ein Bier bitte
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Ich hätte gerne ein Glas Rotwein
چه نوع از آبجو؟
Welche Sorte Bier?
شراب سفید
Weißwein
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Ich brauche einen Drink
آیا می خواهید برقصید؟
Möchten Sie tanzen?
بله، میخواهم برقصم
Ja, ich möchte gerne tanzen
من نمی خواهم برقصم
Ich möchte nicht tanzen
من نگران هستم
Ich mache mir Sorgen
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Ich kann meinen Vater nicht finden
من گم شده ام
Ich hab mich verirrt
لطفا برای من صبرکنید
Warten Sie bitte auf mich
من به پلیس نیاز دارم
Ich brauche die Polizei