فارسی آلمانی درس 49 واژگان

آلمانی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wo finde ich ein Taxi?
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Ich muss ein Auto mieten
من باید یک ماشین کرایه کنم
Können Sie mir ein Taxi rufen?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Der Balkon gefällt mir
من بالکن را دوست دارم
Ich brauche einen Hausdiener
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Ich bin bereit, abzureisen
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Ich habe meinen Aufenthalt genossen
من از اقامتم لذت بردم
Das Hotel ist schön
این هتل زیبا است
Ihr Personal ist ausgezeichnet
کارکنان شما یی نظیر هستند
Ich werde Sie weiterempfehlen
من به شما توصیه خواهم کرد
Vielen Dank für alles
ممنون از شما برای همه چیز