فارسی آلمانی درس 48 واژگان

آلمانی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Können Sie ein preiswertes Hotel empfehlen?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Wie viel kostet es pro Nacht?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Ich bleibe drei Wochen
من برای سه هفته اقامت می کنم
Wie viel kostet es pro Woche?
هزینه هر هفته چقدر است؟
Haben Sie ein Zimmer frei?
آیا اتاق در دسترس است؟
Haben Sie ein Schwimmbad?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Wo ist das Schwimmbad?
استخر کجاست؟
Kann ich mir das Zimmer ansehen?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Haben Sie etwas preiswerteres?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Haben Sie ein Restaurant?
آیا رستوران دارید؟