درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 44 سفر: به کجا می روید؟

واژگان

کجا می روید؟
Wo möchten Sie hin?
من به تعطیلات می روم
Ich gehe auf Urlaubsreise
چند تا کیف دارید؟
Wie viele Gepäckstücke haben Sie?
من به یک سفر کاری می روم
Ich gehe auf Geschäftsreise
کدام ترمینال را می خواهید؟
Zu welchem Terminal möchten Sie?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Ich hätte gerne einen Gangplatz
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Ich hätte gerne einen Fensterplatz
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Warum hat das Flugzeug Verspätung?
کمربند ایمنی خود را ببندید
Schnallen Sie sich an
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Kann ich eine Decke haben?
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Ich suche Terminal A
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Terminal B ist für internationale Flüge
چه زمانی فرود می آییم ؟
Um welche Uhrzeit landen wir?