فارسی آلمانی درس 44 واژگان

آلمانی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wo möchten Sie hin?
کجا می روید؟
Ich gehe auf Urlaubsreise
من به تعطیلات می روم
Ich gehe auf Geschäftsreise
من به یک سفر کاری می روم
Wie viele Gepäckstücke haben Sie?
چند تا کیف دارید؟
Zu welchem Terminal möchten Sie?
کدام ترمینال را می خواهید؟
Ich hätte gerne einen Gangplatz
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Ich hätte gerne einen Fensterplatz
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Ich suche Terminal A
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Terminal B ist für internationale Flüge
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Warum hat das Flugzeug Verspätung?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Schnallen Sie sich an
کمربند ایمنی خود را ببندید
Kann ich eine Decke haben?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Um welche Uhrzeit landen wir?
چه زمانی فرود می آییم ؟