درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
Gepäckausgabe (die)
تسمه نقاله
Gepäckband (das)
چرخ حمل چمدان
Gepäckwagen (der)
فرم شکایت چمدان گم شده
Gepäckschein (der)
چمدان گم شده
Verloren gegangenes Gepäck
گم شده و پیدا شده
Fundbüro (das)
باربر
Gepäckträger (der)
آسانسور
Aufzug (der)
راهروی متحرک
Laufband (das)
ورود
Eingang (der)
خروج
Ausgang (der)
تبدیل پول
Wechselstube (die)
ایستگاه اتوبوس
Bushaltestelle (die)
کرایه ماشین
Autovermietung (die)