درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Abflug (der)
برخاست
Start (der)
فرود
Landung (die)
باند فرودگاه
Landebahn (die)
ورود
Ankunft (die)
ساختمان ترمینال
Abfertigungshalle (die)
بخش غیر سیگاری
Nichtraucherbereich (der)
دفتر گمرک
Zollabfertigung (die)
معاف از عوارض
Zollfrei
نگهبان امنیتی
Sicherheitspersonal (das)
فلزیاب
Metalldetektor (der)
دستگاه اشعه ایکس
Röntgengerät (das)
فرم شناسایی
Ausweisdokument (das)