درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Alt
جدید
Neu
خشن
Rau
صاف
Glatt
ضخیم
Dick
نازک
Dünn
سرد
Kalt
داغ
Heiß
همه
Alle
هیچ یک
Keine
قبل از
Vor
پس از
Nach