فارسی آلمانی درس واژگان

آلمانی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading