فارسی آلمانی درس 34 واژگان

آلمانی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading