درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Mehr
کمتر
Weniger
صحیح
Richtig
غلط
Falsch
خوشحال
Glücklich
غمگین
Traurig
تمیز
Sauber
کثیف
Dreckig
زنده
Lebendig
مرده
Tot
دیر
Spät
در اوایل
Früh