فارسی آلمانی درس واژگان

آلمانی :: درس 33. متضاد: آهسته / سریع

loading