درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Kalt
داغ
Heiß
روشن
Hell
تاریک
Dunkel
بد
Schlecht
خوب
Gut
تنها
Allein
با هم
Zusammen
خیس
Nass
خشک
Trocken
با
Mit
بدون
Ohne