فارسی آلمانی درس واژگان

آلمانی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading