درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Leicht
مشکل
Schwer
همان
Gleich
متفاوت
Unterschiedlich
کشیدن
Ziehen
فشار دادن
Drücken
کمی از
Wenige
بسیاری
Viele
بلند
Lang
کوتاه
Kurz
هیچ
Nichts
چیزی
Etwas