فارسی آلمانی درس واژگان

آلمانی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading