درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
An welchem Tag?
چه ماهی؟
In welchem Monat?
چه موقع ؟
Wann?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Wann ist Ihr Termin?
بعد از آن
Hinterher
منو ساعت 8 بیدار کن
Wecken Sie mich um acht
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Können wir morgen darüber reden?
همیشه
Immer
قبل از
Vor
در اوایل
Früh
پس از
Später
بارها
Oft
هرگز
Nie
اکنون
Jetzt
هنگامی که
Einmal
گاهی
Manchmal
بزودی
Bald