فارسی آلمانی درس 28 واژگان

آلمانی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

An welchem Tag?
چه روزی؟
In welchem Monat?
چه ماهی؟
Wann?
چه موقع ؟
Wann ist Ihr Termin?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Wecken Sie mich um acht
منو ساعت 8 بیدار کن
Können wir morgen darüber reden?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Hinterher
بعد از آن
Immer
همیشه
Vor
قبل از
Früh
در اوایل
Später
پس از
Oft
بارها
Nie
هرگز
Jetzt
اکنون
Einmal
هنگامی که
Manchmal
گاهی
Bald
بزودی