درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
Wie spät ist es?
در چه زمانی؟
Um welche Uhrzeit?
ساعت 1:00 است
Es ist ein Uhr
ساعت 9:45 است
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
ساعت 9:00
Um neun Uhr
ساعت 4:00
Um vier Uhr
ظهر
Zwölf Uhr
نیمه شب
Mitternacht (die)
صبح
Morgen (der)
بعد از ظهر
Nachmittag (der)
عصر
Abend (der)
شب
Nacht (die)