درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
Zweitausendelf
2012
Zweitausendzwölf
2013
Zweitausenddreizehn
2014
Zweitausendvierzehn
2015
Zweitausendfünfzehn
2016
Zweitausendsechzehn
2017
Zweitausendsiebzehn
2018
Zweitausendachtzehn
2019
Zweitausendneunzehn
امروز چه روزی است؟
Welcher Tag ist heute?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Heute ist der einundzwanzigste November zweitausenddreizehn
هفته گذشته
Letzte Woche
ماه گذشته
Letzten Monat
هفته بعد
Nächste Woche
ماه بعد
Nächsten Monat
سال بعد
Nächstes Jahr
امشب
Heute Abend
دیشب
Gestern Abend
فردا صبح
Morgen früh
پریروز
Vorgestern
پس فردا
Übermorgen
آخر هفته
Wochenende (das)