درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Nachbar (der)
دوست
Freund (der)
دوست دختر
Freundin (die)
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Sind Sie verheiratet?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
آیا او دوست دختر شما است؟
Ist das Ihre Freundin?
آیا او دوست پسر شما است؟
Ist das Ihr Freund?