فارسی آلمانی درس 23 واژگان

آلمانی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Nachbar (der)
همسایه
Freund (der)
دوست
Freundin (die)
دوست دختر
Sind Sie verheiratet?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Ist das Ihre Freundin?
آیا او دوست دختر شما است؟
Ist das Ihr Freund?
آیا او دوست پسر شما است؟