درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Junge (der)
دختر
Mädchen (das)
زن
Frau (die)
مرد
Mann (der)
دوست پسر
Freund (der)
دوست دختر
Freundin (die)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousine (die)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Cousin (der)
عمه/خاله
Tante (die)
دایی/عمو
Onkel (der)
زن
Ehefrau (die)
شوهر
Ehemann (der)