فارسی آلمانی درس 22 واژگان

آلمانی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Junge (der)
پسر
Mädchen (das)
دختر
Frau (die)
زن
Mann (der)
مرد
Freund (der)
دوست پسر
Freundin (die)
دوست دختر
Cousine (die)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousin (der)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Tante (die)
عمه/خاله
Onkel (der)
دایی/عمو
Ehefrau (die)
زن
Ehemann (der)
شوهر