درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Stiefmutter (die)
ناپدری
Stiefvater (der)
ناخواهری
Stiefschwester (die)
نابرادری
Stiefbruder (der)
پدر شوهر/پدرزن
Schwiegervater (der)
مادر شوهر/مادر زن
Schwiegermutter (die)
برادر شوهر/برادر زن
Schwager (der)
خواهر شوهر/خواهر زن
Schwägerin (die)
او چه کسی است؟
Wer ist das?
آیا این مادر شما است ؟
Ist das Ihre Mutter?
پدر شما چه کسی است؟
Wer ist Ihr Vater?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Sind Sie verwandt?
چند ساله هستید؟
Wie alt sind Sie?
خواهر شما چند ساله است؟
Wie alt ist Ihre Schwester?