فارسی آلمانی درس 21 واژگان

آلمانی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Stiefmutter (die)
نامادری
Stiefvater (der)
ناپدری
Stiefschwester (die)
ناخواهری
Stiefbruder (der)
نابرادری
Schwiegervater (der)
پدر شوهر/پدرزن
Schwiegermutter (die)
مادر شوهر/مادر زن
Schwager (der)
برادر شوهر/برادر زن
Schwägerin (die)
خواهر شوهر/خواهر زن
Wer ist das?
او چه کسی است؟
Ist das Ihre Mutter?
آیا این مادر شما است ؟
Wer ist Ihr Vater?
پدر شما چه کسی است؟
Sind Sie verwandt?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Wie alt sind Sie?
چند ساله هستید؟
Wie alt ist Ihre Schwester?
خواهر شما چند ساله است؟