درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Menschen (die)
مادر
Mutter (die)
پدر
Vater (der)
برادر
Bruder (der)
خواهر
Schwester (die)
پسر
Sohn (der)
دختر
Tochter (die)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Neffe (der)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Nichte (die)
پدر بزرگ
Opa (der)
مادر بزرگ
Oma (die)