درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
Hinter
جلو
Vor
بغل
Neben
درب اول در سمت راست
Erste Tür rechts
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
An der vierten Ampel rechts
آیا من رادرک می کنید؟
Verstehen Sie mich?
شمال
Norden (der)
غرب
Westen (der)
جنوب
Süden (der)
شرق
Osten (der)
به سمت راست
Nach rechts
به سمت چپ
Nach links
آسانسور وجود دارد؟
Gibt es einen Aufzug?
پله ها کجا هستند؟
Wo ist die Treppe?
در کدام جهت؟
In welche Richtung?
درب دوم در سمت چپ
Zweite Tür links
در گوشه به سمت چپ بپیچید
An der Ecke links abbiegen