فارسی آلمانی درس 17 واژگان

آلمانی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Geradeaus
مستقیم
Hinten
پشت سر
Nach vorne
در مقابل
Drinnen
در داخل
Draußen
خارج از
Hier
اینجا
Da
آنجا
Nah
نزدیک
Weit
دور
An der Wand
در امتداد دیوار
Um die Ecke
در اطراف گوشه
Am Schreibtisch
بر میز
In der Schlange
در خط
Unten
طبقه پایین
Oben
طبقه بالا
Den Gang entlang
پایین سالن