درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
Einen Augenblick
اینجا منتظر باشید
Warten Sie hier
دنبال من بیایید
Folgen Sie mir
او به شما کمک می کند
Sie wird Ihnen helfen
بیا تو
Kommen Sie rein
بنشینید
Setzen Sie sich
بیا اینجا
Kommen Sie her
به من نشان بده
Zeigen Sie es mir