درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
Tausend
2000
Zweitausend
3000
Dreitausend
4000
Viertausend
5000
Fünftausend
6000
Sechstausend
7000
Siebentausend
8000
Achttausend
9000
Neuntausend
10000
Zehntausend