درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Zehn
20
Zwanzig
30
Dreißig
40
Vierzig
50
Fünfzig
60
Sechzig
70
Siebzig
80
Achtzig
90
Neunzig
100
Hundert