درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
Einundzwanzig
22
Zweiundzwanzig
23
Dreiundzwanzig
24
Vierundzwanzig
25
Fünfundzwanzig
26
Sechsundzwanzig
27
Siebenundzwanzig
28
Achtundzwanzig
29
Neunundzwanzig
30
Dreißig