درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
Elf
12
Zwölf
13
Dreizehn
14
Vierzehn
15
Fünfzehn
16
Sechzehn
17
Siebzehn
18
Achtzehn
19
Neunzehn
20
Zwanzig