درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Zahlen
1
Eins
2
Zwei
3
Drei
4
Vier
5
Fünf
6
Sechs
7
Sieben
8
Acht
9
Neun
10
Zehn