درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
Übrigens
حداقل
Mindestens
سرانجام
Schließlich
اما
Allerdings
از این رو
Daher
نگران نباش
Keine Sorge
که بستگی دارد
Das kommt drauf an
من متاسفم
Tut mir leid
در حال حاضر
Sofort
من نمی دانم
Ich weiß nicht
مانند این
Wie das