درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 8 شروع: برای مثال

واژگان

از
Von
برای
Für
از
Von den
اگر
Wenn
از وقتی که
Seit
هر چند
Obwohl
میان
Zwischen
شاید
Vielleicht
بر
Am
مثلاً
Zum Beispiel