درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Ich bin
آیا
Ist
و
Und
زیرا
Weil
اما
Aber
یا
Oder
در
In
بدون
Ohne
در
Am