درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
Wann?
کجا؟
Wo?
کدام یک؟
Welche?
چه کسی؟
Wer?
مال چه کسی؟
Wessen?
چرا؟
Warum?
چیست؟
Was?
چگونه؟
Wie?
چه مدت؟
Wie lange?
چقدر؟
Wie viel?
آیا دارید؟
Haben Sie?
به چه کسی؟
An wen?
با چه؟
Womit?