درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Ich
تو
Du
او
Er
او
Sie
ما
Wir
شما
Ihr
آنها
Sie
مال من
Mein
مال شما
Dein
مال او
Sein
مال او
Ihr
این
Diese
که
Jene
اینها
Diese
آنها
Jene